I enlighet med regeringens nya förordning, kallad dataskyddsförordningen, som på engelska
förkortas GDPR, presenterar Motivation by paw AB nedan den integritetspolicy som
beskriver hur vi samlar in, lagrar och hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor
kring detta, vänligen kontakta oss på maria@mbypaw.se

Denna policy tillämpas för information om kunder och potentiella kunder, leverantörer och
potentiella leverantörer, kontaktpersoner och alla andra personer som Motivation by paw AB
lagrar information om.
Med ’information’ menar vi personlig information om dig som vi samlar in, använder,
delar och lagrar.

Orden ”vi”, ”oss” och ”vår” i denna policy avser Motivation by paw AB, ett företag registrerat i
Sverige med organisationsnummer 559315-0070, på adressen Änga Vinkällan 4067, 82195
Bollnäs. Med ”du” avses den individ som informationen gäller. Vad vi samlar in, registrerar:
● Ditt namn.
● Dina kontaktuppgifter, såsom din adress, e-postadress och telefonnummer.
● Information om ditt deltagande i, och intresse för, våra aktiviteter och
konstutställningar.
● Information om dig som du lämnar oss personligen på våra aktiviteter och events,
genom att fylla i uppgifter på vår hemsida www.motivationbypaw.se eller
genom korrespondens med oss via telefon, e-post eller på annat sätt, samt
information gällande dina inköp av konstverk eller utnyttjande av våra tjänster.

Hur vi samlar in uppgifter om dig. Den information vi har lagrad om dig är baserad på:

● Information som du delger oss i samband med köp av konstverk, produkter, kurser eller
besök på företaget och på Motivation By Paw evenemang.
● Information som du själv tillhandahåller när du kontaktar oss via telefon, e-post eller
post.
● Information som förmedlas till oss när du kontaktar oss via andra hemsidor.

Vad vi gör med den insamlade informationen om dig. Vi använder
informationen om dig för att kunna:

● Tillhandahålla dig information om våra konstverk, produkter och tjänster.
● Hålla dig informerad om konstverk, produkter och aktiviteter som vi tror kan
intressera dig.
● Utföra de åtaganden som följer på de överenskommelser som gjorts mellan dig och oss.
● Kommunicera med dig.

Delning av information om dig:

Vi delar inga personuppgifter! Utöver vad som uttryckligen anges i denna policy, har vi inte
och kommer inte att sälja, sprida eller hyra ut dina personliga uppgifter till tredje part, såvida
vi inte är förpliktigade att göra det enligt lag.

Dina rättigheter. Du har när som helst rätt att:

● Begära tillgång till, eller en kopia av, alla uppgifter vi har registrerat om dig.
● Begära korrigering av dina personuppgifter, ifall du anser att den information vi
registrerat om dig är felaktig.
● Be oss att radera dina personuppgifter, ifall du anser att vi inte har rätt att lagra dem.
● Dra tillbaka ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter (i den mån
hanteringen är baserad på tidigare samtycke).
● Be oss upphöra med, eller att börja med, att skicka reklammeddelanden av det slag
som beskrivs nedan i avsnittet om marknadsföring.
En begäran om att få tillgång till eller en utskrift på de personuppgifter vi har om dig måste
ske skriftligen.
Vi kommer att besvara begäran inom rimlig tid; i enlighet med
dataskyddslagstiftningen senast inom en månad. Vi kommer att efterfölja våra juridiska
skyldigheter beträffande din rätt som datasubjekt.
Vi strävar efter att säkerställa att den information vi har registrerat om dig alltid är korrekt.
Hjälp oss att se till att dina personuppgifter hålls uppdaterade genom att meddela eventuella
ändringar till maria@mbypaw.se.

Marknadsföring

Om du är kund hos oss, eller på annat sätt har gett ditt medgivande till att bli kontaktad av
oss i marknadsföringssyfte, kan vi komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig
information om Motivation by paws aktiviteter. Du kan tacka nej till fortsatta utskick när som
helst;
information om hur du avregistrerar dig kommer att inkluderas i varje elektroniskt utskick du
får från oss.
Du har också möjlighet att när som helst avregistrera dig från våra utskick, och på så sätt
omöjliggöra fortsatta e-postmeddelanden eller annan marknadsföring av det slaget, genom
att mejla till maria@mbypaw.se . Vi kommer att åtgärda din begäran om avregistrering utan
dröjsmål.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer endast att spara de uppgifter vi samlat in om dig så länge som de behövs för de
syften som angivits ovan, eller för att vi ska kunna uppfylla de juridiska skyldigheter vi är
ålagda. Detta innebär att vi regelbundet kommer att behöva gå igenom våra register för att
stämma av att den information som finns där är korrekt, uppdaterad och fortsatt nödvändig.
Vi har rätt att skicka dig direkt marknadsföringsmaterial, och att behålla de kontaktuppgifter
till dig som behövs för att kunna göra det, så länge som du inte avregistrerar dig från att få
sådant från oss. Om du väljer att avstå från vår marknadsföring, kommer vi att behålla dina
uppgifter för att möjliggöra för oss att respektera din önskan att inte bli kontaktad i
marknadsföringssyfte.

Säkerhet

Vi är skyldiga att säkerställa att dina personuppgifter är tryggade. För att förebygga obehörig
tillgång till eller exponering av informationen har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och
administrativa rutiner som garanterar att de uppgifter vi samlar in digitalt hålls säkra.

Länkar till andra hemsidor

Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor, även via våra sociala mediekanaler.
Vi länkar endast till sidor som motsvarar våra högt ställda krav på standard
och respekt för den personliga integriteten men vi är inte ansvariga för andra webbsidors
tillämpning av innehåll, säkerhets- eller integritetsfrågor.
När du öppnar en länk från vår hemsida till en annan underställer du dig de villkor
som gäller för den hemsidan, inte enbart utan även dess riktlinjer för, och tillämpning av,
personlig integritet på nätet.
Vänligen kontrollera dessa riktlinjer innan du lämnar ifrån dig uppgifter till dessa hemsidor.
Vissa funktioner på vår hemsida medger deltagande i sociala nätverk. Om du använder
dessa funktioner bör du försäkra dig om att inte lämna ifrån dig personliga uppgifter som du
inte vill att andra användare ska vidarebefordra, spara eller nyttja, exempelvis profildata eller
e-postadress.

Klagomål

Frågor, kommentarer och önskemål gällande denna policy välkomnas och ställs vänligen till
maria@mbypaw.se Om du känner oro för hur vi hanterar dina personuppgifter har du (som
medborgare i Sverige) även rätt att inkomma med klagomål till Datainspektionen, som styr
och övervakar användningen av personuppgifter i Sverige.
Ändringar i denna policy
Om vi gör ändringar i denna policy i framtiden kommer de att tillkännages på denna sida
och om så är lämpligt delges dig via e-post.
Vänligen kontrollera denna sida ofta för att se om uppdateringar eller ändringar i policyn har
skett.
Om du avregistrerar dig från vår marknadsföring via e-post, förbehåller vi oss ändå rätten att
kontakta dig direkt för att erbjuda våra tjänster eller för att informera dig om ett specifikt
konstverk. Om du inte vill bli kontaktad på det viset, eller om du önskar bli permanent
borttagen från vår databas, vänligen kontakta oss på maria@mbypaw.se